[JavaScript Tricks] Thêm phương thức "ngày trong tuần" cho lớp Date


Khi làm việc với javascript, hẳn không ai là không biết đến lớp Date cũng như việc sử dụng các đối tượng từ lớp Date. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm phương thức getWDay vào lớp Date nhằm thêm chức năng lấy ngày trong tuần dưới dạng chữ với cú pháp đơn giản.

Để bắt đầu, phiên mọi người mở cửa sổ console của trình duyệt lên ( Phím tắt F12 trên đa số trình duyệt ).

Khởi tạo một đối tượng từ Date: var a = new Date();
Lúc này ta có thể dùng đối tượng a và các phương thức của nó!!

Lúc này bạn hãy thử dòng lệnh sau: console.log(a.getDay());
Dữ liệu trả về là một số và nếu dùng console.log(typeof a.getDay()); thì ta thu được kiểu dữ liệu mà getDay trả về là kiểu số.

Lúc này, ta sẽ lợi dụng phương thức getDay của class Date để tạo phương thức getWDay nhằm trả về ngày trong tuần ở dạng chữ như Monday, Tuesday,... Thứ hai, Chủ nhật,.... blabla...

Date.prototype.getWDay = function () { var arr = [ "Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy" ]; return arr[this.getDay()]; };

Sau khi chạy đoạn mã trên, lúc này khi tạo đối tượng thuộc lớp Date, các đối tượng sẽ được kế thừa thêm phương thức getWDay. Để tuỳ biến dạng thứ trả về, bạn có thể thay đổi trực tiếp trong đoạn mã trên.

Giờ chỉ cần chạy a.getWDay() để xem nó có trả về đúng thứ như trên hệ thống không!!

+Bonus+ Đoạn mã rút gọn chèn trực tiếp vào website:
Date.prototype.getWDay = function () {
return ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"][this.getDay()];
};

Henry

Null..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét